Loading images...

polonista.lt

4 5

Scenariusz zajęć z języka polskiego dla klasy 9.

Temat lekcji: Analiza i interpretacja dramatu Moliera Świętoszek

Autor: Renata Slavinskienė

Konsultacja metodyczna: Danuta Szejnicka

Jest to cykl lekcji poświęcony analizie i interpretacji dramatu Moliera Świętoszek. Podane materiały zostały dostosowane do nauczania zdalnego. Podczas zajęć uczeń dokona analizy literackiej tekstu, wskaże wydarzenia kluczowe dramatu, scharakteryzuje bohaterów drugoplanowych. Po obejrzeniu ekranizacji dramatu zredaguje recenzję. Wykorzystując zdobyte podczas zajęć umiejętności, uczeń zredaguje pracę pisemną – charakterystykę Tartuffe’a, głównego bohatera utworu.

Załącznik: Scenariusz zajęć Analiza i interpretacja dramatu Moliera Świętoszek. Klasa 9.

2 3

Scenariusz zajęć z języka polskiego dla klasy 7.

Temat lekcji: Pośrednio o bohaterach. Analiza i interpretacja fragmentów utworu Jacka Podsiadły Rozdzialik czwarty, w którym poznajemy domy sióstr Świniarskich.

Autor: Bożena Ustjanowska

Konsultacja metodyczna: Danuta Szejnicka

Lekcja jest kontynuacją zajęć z cyklu lekcji Śladami cywilizacji – dom. Podczas zajęć uczeń dokona analizy i interpretacji fragmentów utworu J. Podsiadły, scharakteryzuje bohaterki fragmentu i określi wartości ważne dla nich. Wykorzystując zebrane podczas lekcji słownictwo i przykłady literackie, uczeń zredaguje opis miejsca.

Załącznik: Analiza i interpretacja fragmentów utworu J. Podsiadły. Klasa 7

1

Scenariusz zajęć z języka polskiego dla klasy 8.

Autor: Bożena Ustjanowska

Konsultacja metodyczna: Danuta Szejnicka

Temat lekcji: Przydawka – przyjaciółką rzeczownika

Lekcja jest kontynuacją zajęć z rozdziału Składnia dla klasy 8. Podczas lekcji uczeń utrwali wiedzę o przydawce, jej sposobach wyrażania, miejscu w zdaniu oraz uświadomi jej rolę w budowie opisu.

Załącznik: Przydawka – przyjaciółką rzeczownika. Klasa 8

ss

Źródło ilustracji: https://www.haikudeck.com/ocenianie-ksztatujce-uncategorized-presentation-L0tvk72kpB#slide3

Opracowała: Janina Snarska, nauczyciel metodyk języka polskiego Gimnazjum im. E. Orzeszkowej w Białej Wace

Konsultacja metodyczna: Danuta Szejnicka

Niniejszy materiał skierowany jest do nauczycieli polonistów bądź nauczycieli innych przedmiotów, czy też nauczycieli nauczania początkowego. Przedstawia w zarysie najważniejsze zagadnienia dotyczące zastosowania koncepcji oceniania, wspierającego proces uczenia się, czyli ocenianie kształtujące.

Celem prezentacji jest:
· zapoznanie z 5 strategiami oceniania kształtującego (OK), które dostarczają nauczycielom informacji na temat postępów w nauce dokonanych przez dzieci i pomagają w planowaniu kolejnych etapów nauczania.
· zachęcenie do wprowadzenia OK na lekcjach, by budować na zajęciach atmosferę sprzyjającą uczeniu się.

Załącznik: Ocenianie kształtujące w edukacji polonistycznej. J. Snarska

 

 

Regulamin Miniolimpiady Języka Polskiego

Zadania Miniolimpiady Języka Polskiego na Litwie 2012 r

26 kwietnia – 27 kwietnia 2012 r. odbyła się I Miniolimpiada Języka Polskiego na Litwie dla uczniów klas VIII. Temu przedsięwzięciu przyświecały słowa Janusza Korczaka: Dumne miejcie zamiary, górne miejcie marzenia i dążcie do sławy. Coś z tego zawsze się stanie…

Pomysłodawcą i głównym organizatorem Miniolimpiady było Stowarzyszenie Polonistów na Litwie, a Wileńska Szkoła Średnia im. W. Syrokomli otworzyła swe gościnne podwoje dla uczniów i nauczycieli z 28 szkół miasta Wilna oraz rejonów wileńskiego, trockiego, solecznickiego i święciańskiego.

W czasie, gdy uczniowie zmagali się w zawodach polonistycznych, towarzyszący im nauczyciele wzięli udział w seminarium „Pomysły metodyczne do pracy z podręcznikiem do kształcenia literackiego w klasie 8 Czytam, więc jestem autorstwa K. Syrnickiej i B. Dajnowicz”, które poprowadziły autorki tego podręcznika doc. dr K. Syrnicka i starszy nauczyciel języka polskiego B. Dajnowicz.

 

Wyniki Miniolimpiady Języka Polskiego na Litwie

26-27 kwietnia 2012 r.

Wilno

I miejsce – Magdalena Bielawska, Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie, nauczycielka – Anna Niewierowska

II miejsce – Marlena Zienkiewicz, Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie, nauczyciel –  Stanisław Stankiewicz

II miejsce – Urszula Adaszkiewicz, Szkoła Podstawowa w Kiwiszkach, nauczycielka –  Alicja Rosowska

III miejsce – Małgorzata Michalkiewicz, Szkoła Podstawowa im. M. Zdziechowskiego w Suderwie, nauczycielka – Krystyna Stankevičienė

III miejsce – Gabriela Szejbak , Szkoła Średnia im. S. Konarskiego, nauczycielka – Jolanta Pacyno

III miejsce – Robert Matulewicz, Szkoła Średnia im. H. Sienkiewicza w Landwarowie, nauczycielka – Czesława Janavičienė

 

Wyróżnienia:

  • Olgierd Duchniewicz, Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach, nauczycielka –  Grażyna Koczan
  • Karolina Franckiewicz, Gimnazjum „Żejmiana” w Podbrodziu, nauczycielka – Alicja Pieślak
  • Meri Nahapetyan, Szkoła Podstawowa w Mościszkach, nauczycielka – Danuta Czerniawska
  • Elżbieta Bartoszewicz, Szkoła Średnia w Awiżeniach, nauczycielka – Alicja Segen
  • Ewelina Bartosewicz, Szkoła Średnia im. J. I. Kraszewskiego, nauczycielka – Renata Slavinskiene
  • Tomasz Suchodolski, Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie, nauczycielka – Irena Szostak
  • Marta Voitkevičiūtė, Szkoła Średnia im. W. Syrokomli w Wilnie, nauczycielka – Ewa Żylińska
  • Adriana Wołosewicz, Szkoła Średnia im. W. Syrokomli w Wilnie, nauczycielka – Łucja Minowicz
  • Robert Strukiel, Szkoła Średnia im. J. Lelewela w Wilnie, nauczyciel – Oswald Kuźmicki
  • Aneta Szytel, Szkoła Średnia im. S. Konarskiego w Wilnie, nauczycielka –  Teresa Michajłowicz

   Komisja Sprawdzająca

17 lutego 2012 r. Stowarzyszenie wspólnie z Katedrą Filologii Polskiej i Dydaktyki Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego przy wsparciu AWPL zorganizowało wycieczkę edukacyjną, w której wzięło udział 37 polonistów i innych pracowników oświatowych i placówek kulturowych. W programie zwiedzania znalazł się barokowy zespół klasztorny w Pożajściu oraz Kowno. Wycieczkę literacką po mieście „Śladami Mickiewicza w Kownie” przygotował znany przewodnik wileński dr Józef Szostakowski. W drugiej połowie dnia uczestnicy wycieczki edukacyjnej wysłuchali w Kowieńskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli (Kauno pedagogų kvalifikacijos centras) wykładu doc. dr Haliny Turkiewicz Motywy Mickiewiczowskie w twórczości współczesnych poetów wileńskich.

 

Zdjęcie 1. Siarczysty poranek w Pożajściu.

Zdjęcie 2. Mroźny, ale fascynujący spacer śladami Mickiewicza w Kownie.

Zdjęcie 3. Wykład doc. dr Haliny Turkiewicz.

6 października 2011 r. na Wileńskim Uniwersytecie Pedagogicznym miało miejsce pierwsze spotkanie członków Zarządu SPL z polonistami. Podczas spotkania prezes SPL Danuta Szejnicka zaprezentowała cele i zadania działalności Stowarzyszenia. Po części informacyjno-prezentacyjnej zebrania dr Danuta Łazarska z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie przeprowadziła dla nauczycieli polonistów pracujących z uczniami w wieku od 11-16 lat warsztaty na temat: Możliwości wykorzystania różnych tekstów kultury w toku lekcji języka polskiego