Loading images...

16 stycznia 2015 r. w gmachu Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Stowarzyszenia Polonistów na Litwie. Porządek dzienny zebrania przewidywał dczas zebrania zostały przedstawione:
1. Sprawozdanie prezesa Stowarzyszenia Danuty Szejnickiej z działalności Stowarzyszenia za okres 2011-2014 r. oraz propozycje planu działalności na rok 2015.
2. Sprawozdanie finansowe skarbnika Danuty Korkus oraz rewidenta Barbary Dajnowicz. Ustalono wysokość składek członkowskich od 2015 r. (3 EUR).
3. Wybory do Zarządu SPL na kolejną kadencję 2015-2018 r.
Członkowie SPL obdarzyli zaufaniem Zarząd, który sprawował swoje obowiązki w latach 2011-2014, toteż jednogłośnie uznano, że w kolejnej kadencji skład Zarządu pozostanie niezmienny. Obowiązki w nowym Zarządzie zostały podzielone następująco: Danuta Szejnicka – prezes Stowarzyszenia; Irena Masojć – przewodnicząca Zarządu; Danuta Korkus – skarbnik; Anna Jasińska – sekretarz; Henryka Sokołowska – koordynator.
W celu wciągnięcia do aktywnej działalności Stowarzyszenia innych członków oraz usprawnienia kontaktów między członkami obok Zarządu utworzono Komitet Koordynacyjny, do którego weszli przedstawiciele polonistów z różnych stref. Koło Metodyczne Polonistów Wilna będą w nim reprezentowały – Regina Paszuta i Joanna Szczygłowska, rej wileńskiego – Bożena Bieleninik i Alicja Rosowska, rej. trockiego – Irena Orłowa, rej. solecznickiego – Lilia Kutysz.