Loading images...

CELE I ZADANIA STOWARZYSZENIA POLONISTÓW

NA LITWIE

Powołanie Stowarzyszenia Polonistów na Litwie wynikło z przekonania, że nauczyciele, nauczający na Litwie języka polskiego na wszystkich poziomach i w różnych grupach wiekowych nie mieli dotąd organu, który by ich łączył, ułatwiał współpracę i wymianę doświadczeń, dbał o reprezentowanie ich interesów i opinii w kwestiach kształcenia polonistycznego na Litwie i sprzyjał ich doskonaleniu zawodowemu oraz jednocześnie służył podnoszeniu poziomu znajomości języka i kultury polskiej wśród dzieci i młodzieży polskiej na Litwie. Powstałe w Wilnie z inicjatywy kilku osób w dniu 6 czerwca 2011 r. Stowarzyszenie zaprasza do współpracy szersze kręgi zainteresowanych i stawia przed sobą następujące długoterminowe cele i zadania.

  • Stworzenie warunków do doskonalenia umiejętności zawodowych nauczycieli języka polskiego, do współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem; koordynowanie działalności członków Stowarzyszenia, reprezentowanie ich interesów.
  • Udział w tworzeniu i omawianiu treści programowych, warunków i środków nauczania języka polskiego w szkołach ogólnokształcących, publiczne zabieranie głosu w kwestiach kształtu egzaminów i sprawdzianów końcowych, kwalifikacji i atestowania pedagogów; reprezentowanie opinii członków Stowarzyszenia w publicznych dyskusjach; delegowanie przedstawicieli do powoływanych komisji i grup roboczych zajmujących się sprawami oświaty.
  • Inicjowanie badań i analizowanie osiągnięć uczniów z języka polskiego; formułowanie wniosków i składanie propozycji w celu ulepszania procesu kształcenia.
  • Tworzenie, wydawanie i gromadzenie materiałów metodycznych, literatury przedmiotowej, środków nauczania; udostępnianie ich wszystkim członkom Stowarzyszenia.
  • Uczestniczenie w krajowych i międzynarodowych projektach edukacyjnych.
  • Współpraca ze stowarzyszeniami nauczycieli Litwy i innych państw, ze Stowarzyszeniem Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” i z innymi instytucjami zainteresowanymi popularyzowaniem języka i kultury polskiej.
  • Organizowanie konferencji, seminariów, konsultacji dla nauczycieli języka polskiego.
  • Organizowanie wystaw, konkursów, olimpiad, wycieczek i innych imprez edukacyjnych.
  • Popularyzacja języka polskiego i kultury polskiej na Litwie.