Loading images...

18 października 2013 r. na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym odbyło się kolejne walne zebranie członków Stowarzyszenia Polonistów. Wzięło w nim udział 29 nauczycieli języka polskiego z różnych szkół Wilna, rejonu wileńskiego, solecznickiego i trockiego. Zebrani wysłuchali wystąpienia prezes Stowarzyszenia Danuty Szejnickiej, która przedstawiła sprawozdanie roczne z działalności Stowarzyszenia oraz wstępny plan działalności na przyszły rok. Po dyskusji drogą głosowania zatwierdzono sprawozdanie z działalności. Zebrani członkowie wypowiadali się na temat pracy Stowarzyszenia i dyskutowali nad dalszymi planami.

Zebranie zostało połączone z wykładem dr Piotr Kołodziej z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowiena temat Czytanie Pana Tadeusza. Rodzinny dom w rodzinnej Europie albo pytania o tożsamość, w którym bezpośrednio nawiązywał do wybranych treści w nowej podstawie programowej nauczania języka polskiego w klasach 11-12, a mianowicie do tematu z kręgu zagadnień „W poszukiwaniu tożsamości”.

Materiały wykładu zostały udostępnione na stronie www.polonista.lt