Loading images...

Poradnik metodyczny

4 5

Scenariusz zajęć z języka polskiego dla klasy 9.

Temat lekcji: Analiza i interpretacja dramatu Moliera Świętoszek

Autor: Renata Slavinskienė

Konsultacja metodyczna: Danuta Szejnicka

Jest to cykl lekcji poświęcony analizie i interpretacji dramatu Moliera Świętoszek. Podane materiały zostały dostosowane do nauczania zdalnego. Podczas zajęć uczeń dokona analizy literackiej tekstu, wskaże wydarzenia kluczowe dramatu, scharakteryzuje bohaterów drugoplanowych. Po obejrzeniu ekranizacji dramatu zredaguje recenzję. Wykorzystując zdobyte podczas zajęć umiejętności, uczeń zredaguje pracę pisemną – charakterystykę Tartuffe’a, głównego bohatera utworu.

Załącznik: Scenariusz zajęć Analiza i interpretacja dramatu Moliera Świętoszek. Klasa 9.

2 3

Scenariusz zajęć z języka polskiego dla klasy 7.

Temat lekcji: Pośrednio o bohaterach. Analiza i interpretacja fragmentów utworu Jacka Podsiadły Rozdzialik czwarty, w którym poznajemy domy sióstr Świniarskich.

Autor: Bożena Ustjanowska

Konsultacja metodyczna: Danuta Szejnicka

Lekcja jest kontynuacją zajęć z cyklu lekcji Śladami cywilizacji – dom. Podczas zajęć uczeń dokona analizy i interpretacji fragmentów utworu J. Podsiadły, scharakteryzuje bohaterki fragmentu i określi wartości ważne dla nich. Wykorzystując zebrane podczas lekcji słownictwo i przykłady literackie, uczeń zredaguje opis miejsca.

Załącznik: Analiza i interpretacja fragmentów utworu J. Podsiadły. Klasa 7

1

Scenariusz zajęć z języka polskiego dla klasy 8.

Autor: Bożena Ustjanowska

Konsultacja metodyczna: Danuta Szejnicka

Temat lekcji: Przydawka – przyjaciółką rzeczownika

Lekcja jest kontynuacją zajęć z rozdziału Składnia dla klasy 8. Podczas lekcji uczeń utrwali wiedzę o przydawce, jej sposobach wyrażania, miejscu w zdaniu oraz uświadomi jej rolę w budowie opisu.

Załącznik: Przydawka – przyjaciółką rzeczownika. Klasa 8

ss

Źródło ilustracji: https://www.haikudeck.com/ocenianie-ksztatujce-uncategorized-presentation-L0tvk72kpB#slide3

Opracowała: Janina Snarska, nauczyciel metodyk języka polskiego Gimnazjum im. E. Orzeszkowej w Białej Wace

Konsultacja metodyczna: Danuta Szejnicka

Niniejszy materiał skierowany jest do nauczycieli polonistów bądź nauczycieli innych przedmiotów, czy też nauczycieli nauczania początkowego. Przedstawia w zarysie najważniejsze zagadnienia dotyczące zastosowania koncepcji oceniania, wspierającego proces uczenia się, czyli ocenianie kształtujące.

Celem prezentacji jest:
· zapoznanie z 5 strategiami oceniania kształtującego (OK), które dostarczają nauczycielom informacji na temat postępów w nauce dokonanych przez dzieci i pomagają w planowaniu kolejnych etapów nauczania.
· zachęcenie do wprowadzenia OK na lekcjach, by budować na zajęciach atmosferę sprzyjającą uczeniu się.

Załącznik: Ocenianie kształtujące w edukacji polonistycznej. J. Snarska